Powołania

30 Niedziela Zwykła (B)

 

 

 

Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA

 

_________________________________________

Księga Jeremiasza 31, 7-9
Psalm 126
List do Hebrajczyków 5, 1-6
Ewangelia św. Marka 10, 46-52

_________________________________________

 

"Kiedy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie" (Psalm 126, 1). Gdy lud wraz z Jezusem i Jego uczniami wyruszał z Jerycha ku górze Syjon, by świętować Paschę, ślepy żebrak siedział przy drodze. Nie mógł uczestniczyć w tej pielgrzymce, ponieważ wciąż był w niewoli. Lecz dzięki wierze wiedział, kto mógł go poprowadzić na Syjon. "Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi; są wśród nich ślepi i chromi" (Księga Jeremiasza 31, 8).

 

Jerozolima, położna 754 metrów nad poziomem morza to obraz raju, a Jerycho znajdujące się 258 metrów poniżej poziomu morza jest obrazem świata. Orygenes, słynny ojciec Kościoła trzeciego wieku, pisze: "człowiek, którego Ewangelia opisuje schodzącego z Jerozolimy do Jerycha i wpadającego w ręce zbójców, jest obrazem Adama wypędzonego z raju na zesłanie do tego świata (Ewangelia św. Łukasza 10, 30). Podobnie ślepi z Jerycha, których Jezus obdarzył wzrokiem, oznaczali ludzi tego świata, których zaślepiła ignorancja, a do których przyszedł Syn Boży".

 

W ósmym rozdziale, Jezus będąc wciąż w Galilei uzdrowił niewidomego, a następnie odesłał go do domu (Ewangelia św. Marka (Mk) 8, 22-26). Dzisiaj słyszymy jak Jezus, już w pobliżu Jerozolimy, ponownie przywraca wzrok niewidomemu, tym razem jednak uzdrowiony mężczyzna podąża za Jezusem drogą (Mk 10, 46-52). Pomiędzy tymi dwiema opowieściami, Ewangelia umieszcza sekcję o duchowej ślepocie uczniów, którzy nie potrafią pojąć znaczenia życia Jezusa (Mk 10,45).

 

"Co chcecie/chcesz, abym wam/ci uczynił?" (Mk 10, 36.51) zapytał Jezus synów gromu i Bartymeusza. Jakub i Jan chcieli zapewnić sobie pierwsze miejsca w chwale Jezusa, a ślepy żebrak pragnął przejrzeć. Kto jest tutaj ślepy, a kto widzi? "Wielu nakazywało mu, aby umilkł" (Mk 10, 48). Uniemożliwienie innym przyjścia do Jezusa, to kolejny przykład ślepoty. Jezus jest dostępny dla wszystkich, ale ludzie wokół niego blokują dostęp do Niego i nawet starają się odsyłać innych z niczym (Mk 6, 36; 10, 13-14). Jezus sam interweniuje i tym, którzy próbowali uciszyć Bartymeusza, nakazuje: "zawołajcie go" (Mk 10, 49).

 

"On zrzucił z siebie płaszcz" (Mk 10, 50). Życie chrześcijańskie charakteryzuje się porzuceniem starego sposobu życia, a rozpoczęciem nowego życia w Chrystusie. Święty Paweł porównuje te dwa rodzaje życia do ciemności i światła (List do Rzymian (Rz) 13, 12). Jezus "przyszedł na świat jako światłość, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie pozostawał w ciemności" (Ewangelia św. Jana 12, 46). Odrzucając płaszcz, Bartymeusz pozostawia za sobą mrok ciemności i wychodzi na światło. "Bóg, który powiedział: "z ciemności niech zajaśnieje światłość" - zajaśniał w jego sercu" (por. 2 List do Koryntian 4, 6).

 

Modlitwa "Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną" (10: 47), dociera do uszu "kapłana na wieki na wzór Melchizedeka" (List do Hebrajczyków (Hbr) 5, 5-6). Jako "Syn Dawida", nasz Pan jest obiecanym Królem-Mesjaszem, który otwiera oczy ślepym (Księga Izajasza 29, 18, 35, 5). Jako nasz Najwyższy Kapłan, Jezus nieustannie wstawia się za nami u Ojca (Rz 8, 34, Hbr 7, 24-25). Dlatego też jeśli uwierzymy, otrzymamy wszystko, o co poprosimy w modlitwie (Ewangelia św. Mateusza 21, 22; Mk 10, 52).

 

W czasie gdy pisano Ewangelię, świat pogański oddawał cześć słońcu. Jednak słońce nie potrafi rozświetlić ciemności niewidomego, ciemności grzechu i ciemności śmierci. Syn Boży to potrafi. Ta prawda jest głoszona w dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus „przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię" (2 List do Tymoteusza 1, 10). Amen.

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line