Powołania

III Niedziela Wielkiego Postu: JA JESTEM PAN, BÓG TWÓJ

  

 

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu:

JA JESTEM PAN, BÓG TWÓJ

_________________________________________

Księga Wyjścia 20,1-7
Psalm 19
1 List do Koryntian 1,22-25
Ewangelia św. Jana 2,13-25

_________________________________________

 

W październiku 2015 roku pomnik Dziesięciu Przykazań został usunięty z nieruchomości rządowej w Oklahomie w USA. Usunięcie pomnika zostało nakazana przez sąd, a akcja została przeprowadzona w nocy. Ten akt ma znaczenie symboliczne. Człowiek XXI wieku uzurpuje sobie rolę wyzwoliciela i ustawodawcy, ustanawiając nowe kryteria dobra i zła. Przeciwstawia się to jednak Pismu Świętemu: „Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyzwolił z domu niewoli”. Tylko Bóg jest w stanie nas uwolnić, a w tę wolność jest wpisana odpowiedzialność. Dla wierzącego pewne działania są zakazane - „nie będziesz” - a pewne czyny są konieczne - „będziesz”.

 

Jezus Chrystus, Syn Ojca, przychodzi do świątyni i zastaje ją przemienioną w targowisko (Ewangelia św. Jana - dalej: J - 2,16). Kiedy dom modlitwy staje się przedsiębiorstwem zarabiania pieniędzy, coś jest naprawdę nie tak. Symboliczne działanie Jezusa oczyszczającego świątynię przypomina nam o priorytecie teologii nad ekonomią, kultem Boga nad osiąganiem zysków. „Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami” (1 List do Tymoteusza 6,10). Z drugiej strony, poznanie Jezusa Chrystusa jest życiem wiecznym (J 17,3).

 

„Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości” (1 List do Koryntian 1,22), a znak i mądrość spotykają się w krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa: „Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję” (J 2,19). Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie. Niektóre doniesienia twierdzą, że co 11 minut gdzieś na ziemi ze względu na swoją wiarę ginie jeden chrześcijanin.

 

Jednocześnie chrześcijaństwo jest jedną z najszybciej rozprzestrzeniających się religii, prawie 70.000 dodawanych do niej każdego dnia osób - poprzez nawrócenie i narodziny w chrześcijańskich rodzinach. Jak to możliwe? Chrystus ukrzyżowany przyciąga ludzi do Siebie. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16) dla ciebie i dla mnie. Jezus żył dla Boga i dla nas, a to życie miłości aż do przelania krwi za grzeszną ludzkość pokonało śmierć.

 

Dziesięć przykazań, zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego stanowią przesłanie dzisiejszej liturgii Słowa. Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu „wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów” (Księga Powtórzonego Prawa 26,8). Przez wielki „znak i cud” Krzyża i Zmartwychwstania Jezus - Pan i Zbawca - wyprowadza nas z grzechu ku wolności dzieci Bożych. „Ja jestem Pan, twój Bóg, który wyprowadził was z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie” (Księga Wyjścia 20,3).

 

Refren dzisiejszego Psalmu responsoryjnego zawiera słowa apostoła Piotra: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68). Do kogo ty pójdziesz? Zwróć się ku Chrystusowi, który cię kocha i oddał za ciebie życie. Tylko On ma słowa życia wiecznego i w Nim możesz znaleźć wolność i zbawienie.

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line