Misjonarze Klaretyni
Referat Powołaniowy
ul. Klaretyńska 11
91-117 Łódź
tel.: 506 297 699
e-mail: klaretyni@gmail.com
brakujeludzi.pl

Kliknij Rekolekcje, dni skupienia i spotkania formacyjne dla ministrantów, aby dowiedzieć się więcej

Nasz misjonarski charyzmat w służbie Królestwa Bożego nie utożsamia się z żadną historyczną formą przepowiadania Słowa ani też z żadną konkretną metodą apostolatu [XVII Kapituła Generalna (1967) Dekret o Charyzmacie, 50] i dlatego zrozumienie naszego klaretyńskiego powołania dla wielu nierzadko bywa bardzo trudne. Tożsamość osoby przynależącej do określonej społeczności ma swoje źródło przede wszystkim w identyfikacji i świadomym udziale w realizacji wspólnego celu wszystkich jej członków, będącego elementem konstytuującym istnienie danej grupy lub organizacji społecznej. Kiedy wiele grup stawia sobie podobne cele i zadania, a tak w rzeczywistości zdarza się bardzo często, rolę wyróżniającego je identyfikatora pełnią wówczas w równej mierze środki i metody ich realizacji. W przypadku aktywnych instytutów życia konsekrowanego, tworzący je duchowni i świeccy w sposób naturalny identyfikują się bardzo chętnie z historycznie ugruntowaną konkretną formą apostolatu, którą najczęściej precyzyjnie określa charyzmat założycielski danego instytutu.

Tak więc istnieje duża liczba zgromadzeń zakonnych powstałych dla edukacji dzieci i młodzieży, chociaż każde z nich posiada szczególny, własny sposób realizacji tego zadania (na przykład resocjalizacja dziewcząt ulicy); inne zajmują się opieką nad chorymi (często wręcz konkretnym typem choroby, na przykład trądu); inne ewangelizacją „ad gentes” (czasami wręcz konkretnych ludów na danym kontynencie); inne prowadzeniem rekolekcji i dni skupienia (na przykład przede wszystkim dla seminarzystów); inne postem i modlitwą wynagradzającą za grzechy określonej kategorii osób (na przykład osób konsekrowanych); inne działalnością wydawniczą itd. itd.

Na przestrzeni wieków, w odpowiedzi na nowe wyzwania zmieniających się czasów, tak formy apostolatu jak i metody jego realizacji ulegały ciągłej ewolucji i rozwojowi: wystarczy pomyśleć o wielości i różnorodności powstających wciąż nowych form życia konsekrowanego. Nasze Zgromadzenie powstało w celu misjonarskiego przepowiadania Słowa Bożego: na ambonie, w konfesjonale i w środkach masowego przekazu, lecz nie jest ono związane z żadną konkretną formą ani metodą ewangelizacji, przede wszystkim z jakimkolwiek rodzajem „cura animarum”, czyli klasycznego „duszpasterstwa”. Na przestrzeni 150 lat istnienia Zgromadzenia zaistniały oczywiście określone działania, a niektóre z nich jak np. misje lub działalność wydawnicza nigdy nie straciły swej aktualności. Jednak to, czym konkretnie się zajmujemy, zależy od rzeczywistych potrzeb pastoralnych danego środowiska oraz uprzywilejowanych kierunków apostolatu określanych w czasie wspólnotowego rozpoznawania woli Bożej i znaków czasu, czyli przede wszystkim na Kapitułach Generalnych dla całego Zgromadzenia i prowincjalnych dla poszczególnych prowincji, oraz podczas corocznego planowania działalności apostolskiej we wspólnotach. Te uprzywilejowane kierunki działań mogą szybciej lub wolniej ulegać zmianom, a klaretyn musi do końca pozostać wolnym od przywiązania do określonej formy apostolatu, od kuszącej wielu mężczyzn w pewnym momencie życia potrzeby „małej stabilizacji”.

Jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że wielkość świętych nie polega na nieuleganiu złu, ale na niegorszeniu się otaczającym ich złem, na odwadze odniesienia obserwowanego zła do siebie samych; nie na reformowaniu „innych złych”, lecz na przeciwstawianiu się złu tkwiącemu w nich samych i wytrwałym budowaniu dobra, począwszy od samych siebie; jeżeli masz świadomość tego, że dążenie do doskonałości chrześcijańskiej drogą rad ewangelicznych nie polega na zdobywaniu bezgrzeszności, bo tylko Bóg jest bez grzechu, ale na nieustannej walce z grzechem, który jest w nas; jeżeli pomimo towarzyszącego ci poczucia własnej niedoskonałości, własnych braków, zaniedbań i grzechów, pragniesz uszczęśliwiać innych ludzi nie dających sobie rady w dźwiganiu krzyża własnej ułomności, dzieląc się z nimi radością jaką napawa cię nadzieja przyszłej chwały; jeżeli chcesz pomagać innym w szukaniu i podążaniu ich drogą zbawienia nie w pojedynkę, ale żyjąc, modląc się, poszukując woli Bożej, rozpoznając znaki czasu, programując konkretną działalność i wypełniając zadane dzieła apostolskie zawsze we wspólnocie, w ekipie, a często w ścisłej współpracy ze świeckimi ewangelizatorami to być może Bóg obdarzył cię powołaniem klaretyńskim do misjonarskiej posługi Słowa Bożego w Kościele powszechnym. Spróbuj rozpoznać to powołanie przede wszystkim w ciszy i na modlitwie, ale również nawiązując bezpośredni kontakt z naszym referentem powołaniowym, kierując twoje pytania na wyżej podany adres.

Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów przyjmuje kandydatów

 • na kapłanów: po maturze do postulatu, nowicjatu i Wyższego Seminarium Duchownego
 • na braci: po każdej szkole ponadgimnazjalnej.

Wykaz dokumentów dla kandydatów do Zgromadzenia:

 1. Prośba o przyjęcie do Zgromadzenia (napisana własnoręcznie)
 2. Życiorys (napisany własnoręcznie)
 3. Odpis aktu urodzenia z USC (aktualny)
 4. Świadectwo chrztu i bierzmowania (nie starsze niż 3-miesięczne)
 5. Ostatnie świadectwo szkolne (zawodowe lub maturalne) lub dyplom
 6. Świadectwo nauki religii (ostatnie świadectwo katechezy)
 7. Pełne świadectwo zdrowia o zdolności do podjęcia studiów (formularz od Referenta Powołaniowego)
 8. Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza
 9. Opinia z miejsca pracy (jeśli kandydat pracował)
 10. 3 kolorowe fotografie (format legitymacyjny)
 11. Wypełniony formularz otrzymany od Referenta Powołaniowego Zgromadzenia
 12. Kopia nadanego numeru NIP-u

Więcej informacji u osób odpowiedzialnych za Referat Powołaniowy.
Galeria

Kuria Prowincjalna     
ul. Poborzańska 7     
03-368 Warszawa     
tel. (022) 614-40-00     
fax. (022) 675-90-26