Powołania

O. Jerzy Tupikowski CMF - Spór o podstawy teizmu

 

 

Wydawnictwo: Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2009

Ilość stron: 541

 

SPIS TREŚCI

 

UWAGI WSTĘPNE

  Uwagi ogólne

 

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

 

CZĘŚĆ PIERWSZA: TEIZM „PRZEKROCZONY"? REDUKCJA FILOZOFII BOGA DO FILOZOFII RELIGII

Wstęp do części pierwszej

 

Rozdział I - G. Marcel: antropologia zamiast metafizyki?

  1. Od metafizyki racjonalnej w stronę „filozofii konkretnej"

      motyw „drogi"

      wobec „świata złamanego"

      konkret „bycia w sytuacji"

      w stronę „refleksji wtórnej"

      „konkretna" odsłona istnienia

  2. Osobowe wnętrze egzystencji

      od tajemnicy do transcendencji - bycie „ku"

      doświadczenie tajemnicy - „rozporządzalność"

      „wcielone" ja - ku „ontologicznemu wymogowi"

      egzystencja jako dar

  3. Transcendencja - droga ku „Ty" Absolutu

      religia I patrzenie „od wewnątrz"

      „wymóg" Boga

      „doświadczenie" poza „dowodami"

      afirmacja przez wiarę religijną

Podsumowanie rozdziału pierwszego

 

Rozdział II - M. Heidegger: „Ostatni Bóg" wobec nihilizmu czy przeciw realizmowi?

  1. W stronę „bycia" - różnica ontologiczna

      „śmierć" metafizyki

      „nowy początek" - nicość i prawda

      w poszukiwaniu bytu prawdziwego

      od substancji poprzez nicość do „przytomności"

  2. Poezja zamiast metafizyki

      bycie „zapomniane" - „zdrada" techniki

      poezja bycia

      mowa przestrzenią „zbiegłych bogów"

      „czworobok" - wolność i egzystencjalia

  3. „Boski" Bóg a „śmierć" Absolutu

      milczenie jako „pobożność myśli"

      „otchłań" - „żywioł eteru" i „otwartość"

      byt „zapomniany" a Bóg „ostatni"

      ku „boskiemu" Bogu

Podsumowanie rozdziału drugiego

 

Rozdział III - Filozofia analityczna: od filozofii religii do wiary religijnej?

  1. L. Wittgenstein. „Milczenie", dyskurs religijny jako „gra" i poszukiwanie sensu

      świat „faktów" w „logicznej przestrzeni"

      „gry" i granice „granic języka"

      wobec „tego, co mistyczne"

  2. J. Hick. Od falsyfikacji „dowodów" do „weryfikacji eschatologicznej"

      problem z „weryfikowalnością"

      niekonkluzywność argumentów „teistycznych"

      ku nowej „weryfikacji"

      „neutralizacja" religii - w stronę relatywizmu

  3. R. Swinburne. W drodze do argumentacji „kumulatywnej"

      złagodzone kryteria logicznej weryfikowalności

      Bóg w obrębie „spójności"

      argument z „prostoty" dowodów teistycznych

Podsumowanie rozdziału trzeciego

 

Rozdział IV - L. Kołakowski: od narracji mitu do istnienia Sacrum?

  1. Metafizyka jako odsłona „horroru"

      poza racjonalizacją

      perspektywa „prawdy absolutnej"

  2. Religia - świętość - mistyka: „mówić o tym, co niewypowiadalne"

      wartość doświadczenia religijnego

      mistyczny „przystęp" - doświadczenie „niewyrażalnego"

      logos i „wnętrze" języka sacrum

  3. Od Sacrum do Boga?

      sprzeciw wobec „Boga rezonerów"

      w stronę Boga Pascala

Podsumowanie rozdziału czwartego

 

CZĘŚĆ DRUGA: TEIZM W HORYZONCIE WYJAŚNIEŃ OSTATECZNYCH

Wstęp do części drugiej

 

Rozdział I - Realizm - rdzeniem rozumienia świata rzeczy i osób

  1. Akt istnienia jako podstawowe „napięcie" bytu

      „przestrzeń" realizmu istnienia

      istnienie i (a) istota

      istnienie substancjalne

  2. Wehikuł fundamentalnych uniesprzecznień - przyczyny bytu

      funkcja przyczynowania materii - pytanie o podmiot ewolucji

      przyczynowanie formalne - racja zrozumiałości świata

      sprawcza przyczyna bytu

      racja bytu ujawniania się przyczyn - przyczynowanie celowe

  3. Pryncypia racjonalnego porządku

      od ontologicznej intuicji Parmenidesa ku metafizycznym faktom - zasada tożsamości

      (nie)sprzeczność - pierwszy warunek dorzeczności

      wykluczenie „czegoś pomiędzy" bytem i niebytem

      płaszczyzna zrozumiałości świata - zasada bytowości

      szczególna egzemplifikacja bytu - „wnętrze" przyczynowości

Podsumowanie rozdziału pierwszego

 

Rozdział II - Racjonalność i amabilność - istnienie i „treść" świata

  1. Nośność sądów egzystencjalnych

      bezznakowość i nadprawdziwość

      specyfika sądów egzystencjalnych

      sąd nośnikiem prawdy

  2. Treść-sens sądów orzecznikowych

      zakres realnego orzekania

      „wnętrze" treści sądu

      „obraz" istoty rzeczy

  3. Inteligibilność metafizycznego pluralizmu

      wobec monizmu

      oblicza pluralizmu

      racjonalność pluralizmu bytu

Podsumowanie rozdziału drugiego

 

Rozdział III - Transcendentalna struktura rzeczywistości

  1. Perspektywa transcendentalnych właściwości bytu

      ujęcie najprostsze - byt (jako byt)

      istnienie „czegoś" - rzeczy

      jedność tego, co jest

      byt jako odrębność

      relacyjność prawdy

      byt czyli dobro

      w stronę syntezy - piękno

  2. Sąd egzystencjalny a transcendentalne „sposoby" bytowania

      „zakres" istnienia

      w stronę transcendentalnej głębi

  3. Transcendentalia a metafizyczne uniesprzecznienia

      Istnienie Czyste - habitudo principii

         w odsłonie partycypacji

         afirmacja podstawowa

         ku rozumieniu pełnemu - creatio ex nihilo

      Osobowe Źródło Istnienia

         osobowe Maximum

         Osoba, która stwarza

         między transcendencją a immanencją

Podsumowanie rozdziału trzeciego

 

Rozdział IV - Specyfika transcendentaliów relacyjnych

  1. Prawda a poznawcza „dorzeczność" bytu

      pochodność (relatywność) prawdy bytu

      Intelekt Absolutny - Osobowe Źródło Prawdy

         osobowa „obecność" Intelektu

         problem Boskich idei

         opatrzność - „plan" Bożego działania

  2. Dobro a „czytelność-pożądanie" tego, co istnieje

      niekonieczność (relatywność) dobra bytu

      Wola Absolutna - Osobowe Źródło Dobra

         dobro wobec Osoby-Dobra

         ku Pełni Szczęścia - Osobowa Miłość

         dobro-kres - wydarzenie śmierci

         „sposób" działania Boga

  3. Piękno a harmonia i regularność świata

      niedoskonałość (relatywność) piękna bytu

      Intelekt i Wola Absolutna - Osobowe Źródło Piękna

         Absolutne Piękno-Istnienie

         ku rozumieniu doskonałości Boskiego Piękna

         metafizyka religii

Podsumowanie rozdziału czwartego

 

Rozdział V - Analogia a treść transcendentaliów

  1. Transcendentalna analogia bytu

      analogia transcendentalnego porządku

      Bóg w orzekaniu analogicznym

  2. Analogia - racjonalność bytu i poznania

      analogia dwóch „porządków" świata

      „wnętrze" relacji transcendentalnych

  3. „Granice" bytu - „granice" poznania

Podsumowanie rozdziału piątego

 

Rozdział VI - „Kres" metafizycznego maksymalizmu

  1. Celowość czy „ślepy" przypadek?

      celowość wobec przypadku

      Opatrzność i prawo natury

  2. Poszukiwanie sensu czy pułapka nihilizmu?

      o naturze Boga (nie wprost)

      „miejsce" dla problemu zła

  3. Tajemnica czy absurd?

      wobec Misterium

      zło - raz jeszcze

      „Kres" w akcie Miłości

Podsumowanie rozdziału szóstego

 

Rezultaty analiz części drugiej

 

Zakończenie

Bibliografia

Resumen

 

©2023 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line