Powołania

1 Niedziela Wielkiego Postu - Rok C

 

 

 

WYZNAJĄC NASZĄ WIARĘ

 

_________________________________________

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt) 26, 4-10
Psalm (Ps) 91
List do Rzymian (Rz) 10, 8-13
Ewangelia św. Łukasza (Łk) 4, 1-13

_________________________________________

 

Trzy księgi ze Starego Testamentu są często cytowane w Nowym Testamencie: Księga Powtórzonego Prawa, Księga Izajasza i Księga Psalmów. To samo w sobie jest zaproszeniem do ich przeczytania. Dzisiejszy fragment z Księgi Powtórzonego Prawa zawiera starożytną formułę wiary. Bóg przemienił bezdomną i uciskaną rodzinę Jakuba w wielki naród i wprowadził go do ziemi obfitej w mleko i miód (Pwt 26, 1-10).

 

Test Jezusa na pustyni można również postrzegać jako wyznanie wiary. "Nie samym chlebem żyje człowiek" (Łk 4, 4). To stwierdzenie podkreśla wymiar duchowy człowieka. Rzeczy materialne nie mogą nas w pełni zadowolić; w głębi naszych serc tęsknimy za Bogiem. "Panu Bogu twemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił" (Łk 4, 8). Czcić coś lub kogoś innego niż Bóg, pomniejsza ludzką osobę (zob. Ps 115, 8; 135, 18; Księga Izajasza (Iz) 44, 9). Co więcej, bałwochwalstwo prowadzi do głupoty i grzeszności (zob. Rz 1, 18-25). Wreszcie "Nie będziesz kusił Pana, Boga swego" (Łk 4, 12). Wystawianie Boga na próbę ujawnia nasz brak zaufania (Księga Wyjścia 17, 1-7), poddając w wątpliwość Jego opiekuńczą troskę o nas (Ewangelia św. Mateusza 6, 8).

 

Dwie pokusy zaczynają się od słów: "Jeśli jesteś Synem Bożym" (Łk 4, 3.9), próbując podważyć słowa Ojca: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie" (Łk 3, 22). Jedna z pokus ma na celu zerwanie głębokiej więzi, jaka łączy Jezusa z Ojcem (Łk 4, 7). Jezus odpiera ataki Szatana przy pomocy Słowa Bożego (Pwt 8, 3; 6, 13; 6, 16). Powinno nas to zmotywować do głębokiego zapoznania się z Pismem Świętym. Lekcja z księgi Powtórzonego Prawa jest jasna. Lud tylko dlatego doszedł do ziemi obiecanej, gdyż zaufał Bogu. To samo dotyczy nas. Tylko, gdy Bóg stanie się centrum naszego życia, będziemy w stanie dojść do prawdziwej Ziemi Obiecanej.

 

Drugie czytanie przechowało wczesną proklamację wiary w Chrystusa. Składa się ona z dwóch elementów: (1) Jezus jest Panem historii i naszego życia; nikt nie może go zastąpić oraz (2) ukrzyżowany Jezus żyje. Paweł również cytuje księgę Powtórzonego Prawa: "blisko ciebie jest słowo" (30, 14), reinterpretując ten fragment. "Słowo" w księdze Powtórzonego Prawa odnosi się do przykazania udzielonego przez Mojżesza (Pwt 30, 11-14), ale Paweł odnosi to "słowo" do wiary w Chrystusa (Rz 10, 6-9). Ponadto Paweł dodaje jeszcze dwa prorockie fragmenty (Iz 28, 16 LXX, Księga Joela 3, 5), aby pogłębić swoje przesłanie. W księdze Izajasza Bóg obiecuje "drogocenny kamień" i ta obietnica spełnia się w Jezusie. „Każdy, kto w niego [Chrystusa] wierzy, nie będzie zawstydzony" (Iz 28, 16; LXX). W księdze Joela natomiast słowo "Pan" odnosi się do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, apostoł jednak widzi w słowie "Pan" odnośnik do boskości Chrystusa. Jezus Chrystus jest równy Bogu, a więc każdy, kto wzywa imienia Jezus, będzie zbawiony.

 

Za chwilę sami wyznamy naszą wiarę przekazaną nam przez Kościół. Wskazuje ona poza ten świat ku Bogu, Ojcu Wszechmogącym, ku Jego Jednorodzonemu Synowi i ku Duchowi Świętemu, Panu i Ożywicielowi. Takie głoszenie wiary w dzisiejszym świecie jest aktem odwagi. A jednak jest ono konieczne. Musimy przypomnieć światu, że Bóg istnieje i że tylko On jeden jest źródłem stworzenia, odkupienia i uświęcenia.

 

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line