Powołania

Droga formacji

Jak wygląda przygotowanie Misjonarza?
Pierwszy rok to Postulat w pięknej, uzdrowiskowej miejscowości: Kudowa Zdrój. Jest to czas budowania dobrej atmosfery, poznawania się, uczenia podstaw życia misjonarskiego.

Drugi rok nazywamy Nowicjatem i ma on miejsce w Paczynie na Śląsku. Jest to czas głębszego przygotowania i poznania Zgromadzenia i jego duchowości, podjęcia się życia we wspólnocie zakonnej oraz rozeznania decyzji odnośnie do złożenia pierwszych ślubów zakonnych jako Misjonarz Klaretyn oraz przyjęcie stroju zakonnego.

Kolejny etap to sześcioletnie studia filozoficzne i teologiczne we wrocławskim Seminarium Misjonarzy Klaretynów, zakończone osiągnięciem stopnia magisterskiego ze świętej teologii oraz przyjęciem święceń kapłańskich.

Czy można być Misjonarzem bez studiowania? - Misjonarze Bracia
Tak! W naszym Zgromadzeniu bardzo cenimy obecność Misjonarzy Braci, którzy w odróżnieniu od Misjonarzy Ojców nie przyjmują święceń kapłańskich i nie głoszą kazań ani rekolekcji, ale zajmują się bardzo ważnymi posługami wspomagającymi. Pracują na przykład jako katecheci, w zakrystii, jako kucharze lub ekonomowie, informatycy, kierowcy, itd., tak w kraju, jak i poza jego granicami na misjach - zależnie od potrzeby.

 

Wykaz dokumentów dla kandydatów do Zgromadzenia:

 1. Prośba o przyjęcie do Zgromadzenia (podanie należy napisać własnoręcznie skierować do Ojca Prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów; podanie powinno zawierać rzetelne uzasadnienie - motywację wstąpienia oraz adres zwrotny do korespondencji i e-mail)
 2. Życiorys (napisany własnoręcznie; w życiorysie należy szczegółowo przedstawić życie i formację religijną)
 3. Odpis aktu urodzenia z USC (aktualny, nie starszy niż 3 miesiące)
 4. Świadectwo chrztu i bierzmowania (nie starsze niż 3-miesięczne)
 5. Ostatnie świadectwo ukończenia szkoły (zawodowej, technicznej lub licealnej) lub dyplom
 6. Świadectwo maturalne
 7. Świadectwo nauki religii (ostatnie świadectwo katechezy)
 8. Pełne świadectwo zdrowia o zdolności do podjęcia studiów (formularz należy uzyskać od Referenta Powołaniowego)
 9. Świadectwo moralności (opinia) od Ks. Proboszcza
 10. Opinia z miejsca pracy (jeśli kandydat pracował)
 11. 3 kolorowe fotografie (format legitymacyjny oraz jedną w wersji elektronicznej)
 12. Wypełniony formularz otrzymany od Referenta Powołaniowego Zgromadzenia
 13. Kopia nadanego numeru NIP-u (jeśli kandydat posiada)

Dokumenty należy przesłać do 31 lipca danego roku na adres:
Misjonarze Klaretyni
Kuria Prowincjalna
ul. Poborzańska 7
03–368 Warszawa

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line