Powołania

Klaretyni Świeccy

 RUCH KLARETYNÓW ŚWIECKICH

Inspirowany na bazie projektu św. A. M. Klareta, w roku 1846, zaaprobowany przez Radę Papieską ds. Świeckich w roku 1988.

(www.seglaresclaretianos.orgpl-pl.facebook.com/KlaretyniSwieccy)

 

Kim są Klaretyni Świeccy?

 RUCH KLARETYNÓW ŚWIECKICH – inspirowany na bazie projektu św. A. M. Klareta, w roku 1846, zaaprobowany przez Radę Papieską ds. Świeckich w roku 1988.
(www.seglaresclaretianos.orgpl-pl.facebook.com/KlaretyniSwieccy)

"W tych ostatecznych czasach wydaje się, że Bóg chce, aby świeccy odgrywali większą rolę w zbawianiu dusz”"
(św. Antoni Maria Klaret).

Ruch Klaretynów Świeckich bierze swój początek z grup osób świeckich, które św. Antoni Maria Klaret utworzył dla dzieła ewangelizacji. Wśród tych grup wyróżniają się: Bractwo Serca Maryi (1847), Bractwo Nauki Chrześcijańskiej (1849), Akademia Świętego Michała (1858), Biblioteki Ludowe i Parafialne (1864). W tym samym roku planował utworzyć Stowarzyszenie zwane Arcybractwem Serca Maryi, które pomyślał jako wielką armię ewangelizatorów, złożoną z trzech korpusów: Misjonarze Synowie Serca Maryi, oddani ewangelizacji wędrownej; Duchowni Świeccy, którzy realizowaliby misję apostolską za pośrednictwem stałych i trwałych struktur ewangelizacyjnych oraz świeccy.

Śmierć Klareta (1870) i ciężka sytuacja Kościoła hiszpańskiego począwszy od Rewolucji z 1868 roku złożyły się na bardzo trudne warunki do przeżycia dla grup świeckich założonych przez Klareta. W rzeczywistości na przestrzeni niewielu lat wszystkie znikły. Przestały istnieć grupy, ale przetrwało wielu ludzi świeckich, którzy ożywieni duchem Klareta współpracowali w dziele ewangelizacji, przede wszystkim u boku Misjonarzy Klaretynów.

Proces reorganizacji laikatu klaretyńskiego rozpoczyna się w roku 1938 dzięki działaniom Przełożonego Generalnego Misjonarzy, który stworzył Stowarzyszenie Współpracowników Klaretyńskich. To Stowarzyszenie pomyślane jako „dzieło własne” Zgromadzenia zostało zatwierdzone przez Stolicę Świętą w 1943 roku. W jego statutach mówi się, że współpracownikami klaretyńskimi mogą zostać ci ludzie, którzy pragną żyć zgodnie z duchem Zgromadzenia i współpracować w jego apostolacie.

Poczynając od roku 1972, współpracownicy klaretyńscy przyjmują nazwę Klaretynów Stowarzyszonych. Kapituła Generalna Zgromadzenia z roku 1973 mówi, że Klaretynami Stowarzyszonymi są duchowni i świeccy, którzy uczestniczą w charyzmacie klaretyńskim i którzy się angażują apostolsko, w różnym stopniu i stałym sposobie, pełniąc apostolat wspólnie ze Zgromadzeniem Misjonarzy.

W 1979 roku przybiera nazwę Klaretynów Świeckich. Kapituła Generalna z tego samego roku wyznacza nowy kierunek dla laikatu klaretyńskiego. Stwierdza, że promocja laikatu klaretyńskiego powinna być prowadzona nie dla potrzeb Zgromadzenia, ale jako wartość, którą posiada samo w sobie świeckie powołanie klaretyńskie, to znaczy, aby wspierać działanie Ducha Świętego, który od samego początku wezwał także świeckich do realizacji misji klaretyńskiej.

Świeccy i zakonnicy stanowią dwa różne sposoby bycia klaretynem. Klaretyni Świeccy nie uczestniczą w charyzmacie Zgromadzenia, ale w charyzmacie i misji Klareta.

Charyzmatem Ruchu jest głoszenie Jezusa Chrystusa tym, z którymi spotykamy się w życiu codziennym, oraz przemienianie społeczeństwa, w którym żyjemy. Ruch działa prężnie w różnych państwach i na różnych kontynentach, angażując się w wiele form chrześcijańskiej pracy dla wspólnego dobra. Od drobnych inicjatyw lokalnych, po międzynarodowe projekty – starając się na wzór ojca Klareta wszelkimi sposobami świadczyć i głosić o Jezusie.

Klaretyni Świeccy w Polsce

24 października 2014 roku, podczas uroczystej Mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca we Wrocławiu pierwsi członkowie w Polsce zostali formalnie włączeni w Ruch Klaretynów Świeckich.

Cele ewangelizacyjne, informacyjne i powołaniowe
Organizowane są grupy dzielenia dla sympatyków Ruchu. Spotkania odbywają się m. in. Za pośrednictwem Skype, co stanowi część specyfiki osób żyjących i pracujących w świecie. Ma miejsce wspólne dzielenie się Ewangelią, świadectwem oraz modlitwa za siebie nawzajem.

Planowana jest również organizacja rekolekcji dla grup i sympatyków Rodziny Klaretyńskiej.

Cele formacyjne

Jako, że wszyscy sa osobami pracującymi, pragną oni pogłębiać swoja duchowość osób świeckich w realiach życia codziennego. Celem formacyjnym jest bardziej radykalne podążanie za Jezusem w pracy, w rodzinach i relacjach ze światem. Formacja polega również na odkrywaniu "powołania w powołaniu” Klaretyna Świeckiego, aby je jeszcze bardziej rozumić i nim żyli.

Przetłumaczenie Ideario, czyli spis najistotniejszych zasad działania Ruchu Klaretynów Świeckich i prace nad tłumaczeniem Komentarza do Ideario pozwalają na zapoznanie osób z Polski z duchowością Ruchu Klaretynów Świeckich i praktyczną stroną tej duchowości. Ideario można otrzymać bezpłatnie, po wcześniejszym skontaktowaniu się z odpowiedzialnymi za ten Ruch.

Kontakt:

Osobą odpowiedzialną za Ruch Klaretynów Świeckich w Polsce jest Przemysław Wilczyński.
Dane kontaktowe: przemek.wk@gmail.com
Zapraszamy również do śledzenia informacji na stronie Facebooka (nie trzeba mieć konta na Facebooku) oraz na stronę projektu Ewangelia na Skype.

EWANGELIA NA SKYPE


Jednym z naszych projektów jest Ewangelia na Skype. Spotykamy się raz w tygodniu, aby wspólnie rozważać ewangelię z najbliższej niedzieli. Pomagają nam w tym pytania, przygotowane wcześniej przez jednego z uczestników spotkań. Te właśnie pytania zamieszczamy później na stronie, aby mogły z nich korzystać również osoby, które nie mogą być na spotkaniu, lub które jeszcze do nas nie dołączyły.
www.ewangelianaskype.pl

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line