Powołania

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Rok A

  

 

NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE

 

_________________________________________

Księga Apokalipsy (Ap) 11, 19a; 12,1-6a
Psalm (Ps): 45
1 List do Koryntian (1 Kor) 15, 20-27
Ewangelia św. Łukasza (Łk) 1, 39-56

_________________________________________

 

“Twoja droga wiodła przez wody, Twoja ścieżka przez wody rozległe i nie znać było Twych śladów” (Ps 77, 20). Liturgia Słowa objawia nam bóstwo Chrystusa. Ten, który kroczy po wodzie jest ponad wszystkim, Bogiem błogosławionym na wieki (Rz 9, 5) i to Jemu uczniowie oddają hołd (Mt 14, 33; por. Mt 2, 11).

 

Dzisiaj pierwsze czytanie ukazuje nam dwa znaki. Pierwszy to „niewiasta obleczona w słońce”, a drugi to „ogromny rudy smok”. Znaki te rozpoczynają drugą część Księgi Objawienia (12-22), opisującej prześladowania Kościoła w historii, aż po ostateczne zwycięstwo w nowym Jeruzalem. Niewiasta symbolizuje zarówno Matkę Mesjasza, jak i Kościół, „który we wszystkich wiekach w wielkim cierpieniu rodzi na nowo Chrystusa” (Papież Benedykt XVI). Kim jest smok? „Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię”(Ap 12, 9).

 

W Księdze Rodzaju, zaraz po popełnieniu pierwszego grzechu przez Adama i Ewę, Bóg ogłasza koniec szatana, mówiąc: „Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a kobietą, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej” (Rdz 3, 15). Maryja jest tą kobietą, a Jezus, jej syn tym potomkiem. Ewa posłuchała głosu upadłego anioła i poczęła grzech. Maryja, nowa Ewa, posłuchała głosu anioła Bożego i zrodziła Odkupiciela świata. Stara Ewa zaufała słowom szatana, Maria zaufała słowu Boga. Ewa była nieposłuszna, a Maria była posłuszna. Odpowiedź Maryi, „Niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38), przyniosło świt naszego zbawienia.

 

Lecz przed znakiem niewiasty, pierwsze czytanie wspomina „Arkę Przymierza” (Ap 11, 19). Czy istnieje jakiś związek pomiędzy nimi? Tak. Arka zawierała mannę, laskę Aarona i tablice przymierza (List do Hebrajczyków (Hbr) 9, 4). Maryja wchodząca do domu Elżbiety niosła w swoim łonie prawdziwy chleb z nieba (Ewangelia św. Jana 6, 32-33), arcykapłana według porządku Melchizedeka (Hbr 7, 1-3) i Słowo Boże który dał nam nowe przykazanie miłości (Ewangelia św. Jana 1,1; 13, 34). Arka została wykonana z „niezniszczalnego drewna” (Księga Wyjścia 25, 10-11 LXX), a Maryja jest także „niezniszczalna”, gdyż została poczęta bez żadnej zmazy grzechu.

 

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1, 43). Dawid zadaje podobne pytanie w odniesieniu do Arki Przymierza: „Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska?” (2 Księga Samuela (2 Sm) 6, 9). I jak Maryja pozostała u Elżbiety przez trzy miesiące, tak również Arka Przymierza pozostała w domu Obed-Edoma przez trzy miesiące, „a Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie” (2 Sm 6, 11). Przynosząc Jezusa do Zachariasza, Elżbiety i Jana, Maria przyniosła tej rodzinie obfitą radość i błogosławieństwo. Ona jest „Arką Nowego Przymierza”.

 

Jezus Chrystus jest pierwszym owocem spośród „tych, którzy zasnęli” (1 List do Koryntian 15, 20), a Jego Matka jest kolejnym. „Niepokalana Matka Boga, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu swego ziemskiego życia, z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej” (Papież Pius XII). Królowa Matka stoi po prawicy swego Syna, Jezusa Chrystusa (Ps 45, 10) i śpiewa na cześć Pana: “wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię” (Łk 1, 49). Pokorną służebnicę Pańską wybrał na Matką Swojego Syna. Czy odtąd wszystkie pokolenia będą ją nazywać błogosławioną (Łk 1, 48)?

 

Przed reformą liturgiczną, która miała miejsce po Soborze Watykańskim II, Kościół śpiewał piękną antyfonę w święta Maryi: „Raduj się, o Dziewico Maryjo, albowiem Ty sama jedna zniszczyłaś wszystkie herezje całego świata”. Niewiasta i jej potomek rzeczywiście zmiażdżyli głowę smoka. Wniebowzięcie Maryi jest triumfem odkupieńczej miłości Chrystusa. Matka naszego Pana jest początkiem i obrazem Kościoła na drodze do doskonałości. Świętując wzięcie Najświętszej Maryi Panny z ciałem i duszą do nieba, mamy przedsmak naszej przyszłości. Tam, gdzie Maryja już jest, wszyscy mamy nadzieję być. Wniebowzięcie Maryi jest przeznaczeniem nas wszystkich: uczestniczyć ciałem i duszą w życiu i chwale Boga. Amen.

 

©2023 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line