Powołania

O. Jerzy Tupikowski CMF - Byt i Tajemnica

Zarys filozofii Boga

 

 

Wydawnictwo: Palabra, Warszawa 2008

Ilość stron: 259

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne do wydania pierwszego

Wprowadzenie

 

Zagadnienia wprowadzające

   Terminologia

   Uwagi metodologiczne

   Typy postaw człowieka wobec Boga

      postawa wiary

      postawa niewiary (ateizm)

      agnostycyzm

      deizm

   Typy ujęć relacji świata wobec Boga

      teizm

      panteizm

      panenteizm

 

Część pierwsza: PROBLEMATYKA ISTNIENIA BOGA

 

Rozdział I - Argumenty metafizyczne

   argument z ruchu

   argument z przyczynowości sprawczej

   argument z przygodności bytu

   argument ze stopni doskonałości

   argument z celowości

 

Rozdział II - Przykłady argumentacji kosmologiczno-fizykalistycznej

   argumentacja ewolucjonistyczna P. Teilharda de Chardin

   argument z entropii

   argument z rozszerzania się wszechświata

 

Rozdział III - Dowody antropologiczne

   argument ontologiczny

   argument eudajmonistyczny

   argument z istnienia prawd wiecznych

   argument deontologiczny

   argumenty intuicjonistyczne

   treść „szóstej drogi" J. Maritaina

 

Część druga: PROBLEMATYKA NATURY BOGA

 

Rozdział I - Obraz Boga w filozofii starożytnej

   „Teologia" Jońskich filozofów przyrody

   Stanowisko Platona Arystotelesa „teologia naturalna"

   Bóg w emanacjonizmie Plotyna

   Styk filozofii starożytnej z chrześcijaństwem

   Teizm św. Augustyna

 

Rozdział II - Teologia naturalna wieków średnich

   Eriugena

   Św. Anzelm z Canterbury (ok. 1033-1109)

   Myśl teodycealna filozofów arabskich

   Św. Bonawentura (1217-1274)

   Realizm teizmu św. Tomasza z Akwinu

      działanie Boga wobec świata

         Bóg jako Przyczyna sprawcza

         Bóg jako Przyczyna wzorcza

         Bóg jako Przyczyna celowa

      przymioty Boskiej natury

         doskonałość

         nieskończoność i niezłożoność

         niezmienność i nieczasowość

      transcendencja i immanencja Boga

      Bóg - Osobą

   Bł. Jan Duns Szkot (ok. 1265/6-1308)

   Wilhelm Ockham (ok. 1300-1350)

   Mistrz Eckhart (ok. 1260-1327)

 

Rozdział III - Problematyka Boga w filozofii nowożytnej

   Mikołaj z Kuzy Kartezjusz (1596-1612)

   Nicolas Malebranche (1638-1715)

   Biaise Pascal (1623-1662)

   Isaac Newton (1642-1727)

   Thomas Hobbes (1588-1679)

   Baruch Spinoza (1632-1677)

   G.W. Leibniz (1646-1716)

   George Berkeley (1685-1753)

   David Hume (1711-1776)

   Immanuel Kant (1724-1804)

   Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)

   Friedrich W.J. Schelling (1775-1854)

   G.W.F. Hegel (1770-1831)

 

Rozdział IV - „Obraz" Boga w wybranych kierunkach filozofii współczesnej

   August Comte (1798-1857)

   Edmund Husserl

   Filozofia procesu

   Egzystencjalizm

   Personalizm

   Filozofia analityczna

   Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej

   Filozofia dialogu

 

Zakończenie

Zakończenie ESP

Wykaz skrótów

Bibliografia

   Dzieła klasyków

   Literatura przedmiotowa

   Literatura pomocnicza

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

 

©2023 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line