Powołania

O. Piotr Liszka CMF - Czas a teologia

Wpływ nauki o czasie

na refleksję teologiczną

 

 

Wydawnictwo: Palabra, Warszawa 1992

Ilość stron: 235

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ I -  ROZUMIENIE CZASU W NAUKACH SZCZEGÓŁOWYCH

 

Rozdział I - Kształtowanie się koncepcji czasu poprzez wieki w różnych kulturach

   Pojmowanie czasu w kulturach pierwotnych

   Rozwój pojmowania czasu w kulturze europejskiej

   Teologiczne refleksje nad ontologicznymi płaszczyznami temporalnymi

 

Rozdział II - Czas fizykalny

   Dążenie do zrozumienia czasu w fizyce XX wieku

   Etapy powstawania czasu kosmicznego

   Próżnia

   Początek czasu

      Przejście z próżni do etapu fluktuacji

      Etap fluktuacji

      Struktura czasu w obecnym kosmosie

      Zwrot upływu czasu

 

CZĘŚĆ II - TEMPORALNE STRUKTURY WEDŁUG PISMA ŚWIĘTEGO

 

Rozdział I - Struktury temporalne według ksiąg Starego Przymierza

   Różne modele czasu występujące w księgach Starego Przymierza

   Czas spleciony z wydarzeniami zbawczymi

   Rozwój idei temporalnych w okresie Starego Przymierza

   Szata słowna stosowana dla opisu struktur o charakterze temporalnym

 

Rozdział II - Struktura czasu według ksiąg Nowego Testamentu

   Relacje między chronosem a wiecznością

   Czas kształtowany przez Chrystusa

   Przeżywanie czasu przez chrześcijan

   Personalistyczny charakter nowotestamentowej struktury czasu

   Praktyczne implikacje wynikające z nowotestamentowej struktury czasu

 

Część III - REFLEKSJE TEOLOGICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH FIZYKALNYCH TEORII CZASU

 

Rozdział I - Wymiar relacji między wiecznością i doczesnością

   Pojęcia

   Przykłady różnych spojrzeń filozoficznych na relację między czasem a wiecznością

   Relacja między czasem a wiecznością w teologii chrześcijańskiej

   Relacja między czasem a wiecznością Boga

   Możliwość istnienia „czasowości" pozadoczesnej

   Struktura temporalności pozadoczesnej

      Teologowie zachodni

      Teologowie wschodni

 

Rozdział II - Zagadnienie czasu w tajemnicy stworzenia świata

   Początek świata

   Hipoteza istnienia struktury temporalnej przed początkiem świata materialnego

   Stworzenie świata z nicości

   Zamysł Boży jako fundament relacji między światem a Bogiem

   Zależność stworzonego świata od Boga Stworzyciela

 

Rozdział III - Temporalna historia w relacji do Bożej wieczności

   Początek istnienia człowieka

   Wertykalne i horyzontalne napięcie między historią a wiecznością

   Odległość między teraźniejszością a końcem świata

 

Rozdział IV - Spotkanie czasu z wiecznością w misterium Chrystusa

   Zjednoczenie doczesności i wieczności w misterium wcielenia

      Sposoby ujmowania misterium Jezusa Chrystusa

      Próba dynamicznego ujęcia wydarzenia wcielenia

      Dynamiczne rozumienie dogmatu chalcedońskiego

   Związki czasu z wiecznością w wydarzeniu paschy

      Zstąpienie Jezusa Chrystusa do otchłani

      Misterium zmartwychwstania

      Misterium wniebowstąpienia

 

Rozdział V - Spotkanie czasu z wiecznością w Liturgii

   Liturgia a historia zbawienia

   Uobecnianie się wydarzeń paschalnych w liturgii

      Teologia wschodnia

      Teologia zachodnia

   Związek między temporalną strukturą liturgii a uobecniającym się w niej Jezusem Chrystusem

 

Rozdział VI - Temporalna struktura wydarzenia śmierci

   Wydarzenie śmierci

   Temporalny aspekt wydarzenia śmierci w kontekście hipotezy o zmartwychwstaniu w momencie śmierci

   Związek między momentem umierania a końcowym punktem życia ziemskiego

   Wydarzenie śmierci w kontekście nowego rozumienia czasu fizykal­nego

 

Rozdział VII - Struktura temporalna sytuacji pomiędzy śmiercią a końcem świata

   Wpływ rozumienia na teologię czyśćca

   Aspekt temporalny sytuacji wiecznej szczęśliwości

   Aspekt temporalny sytuacji potępienia

 

Rozdział VIII - Temporalna struktura wydarzeń ostatecznych

   Koniec świata w relacji do jego początku

   Relacja między końcem czasu a misterium przejścia świata do wieczności

   Wpływ Chrystusowej paruzji na strukturę temporalną ostatniej fazy czasu

   Relacja między końcem świata a teraźniejszością

   Oryginalność styku czasu z wiecznością w „punkcie" końca świata

   Zmartwychwstanie ciał

 

Zakończenie

Summary

Bibliografia

Spis treści

 

©2023 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line