Powołania

O. Piotr Liszka CMF - Dusza ludzka

Substancja duchowa człowieka 

 

 

Wydawnictwo: TUM, Wrocław 2017

Ilość stron: 358

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Rozdział I - Pojęcie „dusza" a realna substancja duchowa człowieka

      Poglądy na temat znaczenia słowa „dusza"

         Termin „dusza" w początkach chrześcijaństwa

         Ojcowie Kościoła

         Średniowiecze

         Renesans

         Nowożytność

         Tożsamość duszy ludzkiej z duszą świata w materializmie i spirytualizmie naszych czasów

      Definicja duszy ludzkiej

         Różne rozumienie duszy w filozofii i myśleniu religijnym

            Dyskusja o istnieniu substancji duchowej jednostkowej

            Materialność duszy ludzkiej

            Relacyjność duszy ludzkiej

            Dusza formą ciała ludzkiego

         Dusza człowieka według teologii chrześcijańskiej

            Istnienie autonomicznej substancji duchowej w człowieku

            Dusza ludzka kształtowana przez obraz Boży wraz z ciałem w czasie i przestrzeni

            Dusza identyfikowana z człowiekiem

      Istnienie duszy

 

Rozdział II - Istota duszy ludzkiej według antropologii chrześcijańskiej

   Część większej całości

      Dusza częścią Absolutu

      Część duszy świata

      Część człowieka

      Dusza ludzka częścią Osoby Chrystusa

      Elementy duszy ludzkiej

   Dusza formą ciała

      Dyskusja dotycząca połączenia duszy z ciałem

      Dusza formą substancjalną ciała

      Forma niesubstancjalna

      Forma substancjalna

      Dusza organizuje ciało, ożywia je i zapewnia jego trwałość

   Dusza ludzka miejscem spotkania Boskości ze światem

      Dusza ludzka miejscem działania Boskości

      Substancja duchowa podmiotem aktów personalnych człowieka

      Dusza miejscem jednoczenia się człowieka z Bogiem

   Człowiek stworzony na obraz Boży

      Energia duchowa ludzka niesie w sobie obraz Boży

      Trynitarność duszy ludzkiej

      Dusza fundamentem obrazu Bożego w całym człowieku

      Pełnia obrazu Bożego dana duszy ludzkiej przez Chrystusa

   Dusza ludzka w aspekcie personalnym

      Dusza ludzka jest osobą

      Dusza rdzeniem osoby ludzkiej

      Dusza tworzy osobę ludzką, jednocząc się z ciałem

 

Rozdział III - Struktura ontyczna duszy ludzkiej

   Dusza stworzona przez Boga

      Pojawienie się człowieka według materializmu i kreacjonizmu

      Kolejność stworzenia duszy i ciała

         Dusza stworzona przed ciałem

         Stworzenie duszy ludzkiej w momencie poczęcia

      Źródło ostateczne duszy ludzkiej

         Rodzice źródłem duszy

         Dusza stworzona według zamysłu Bożego

         Bóg stworzył duszę ludzką wraz z ciałem

   Otwartość duszy ludzkiej na Boga i świat

      Substancja duchowa tworzywem duszy ludzkiej

      Niezależność duszy ludzkiej od materii

      Trwanie duszy ludzkiej po śmierci człowieka

   Relacja duszy z innymi bytami

      Relacja duszy ludzkiej z Bogiem

      Relacja duszy z duchem ludzkim

      Struktura relacji łączącej duszę z ciałem

      Jedność duszy z materialnym ciałem

      Osoba ludzka jednością duszy z ciałem

      Dusza dąży do wyzwolenia się z ciała

      Relacja duszy ludzkiej z historią

   Nowy Testament źródłem informacji o istnieniu substancji duchowej w człowieku

      Objawienie źródłem informacji o istnieniu substancji duchowej w człowieku

      Substancja duchowa w człowieku

      Dusza ludzka różni się od duszy anielskiej

      Dusza ludzka złączona z substancją Boską za pośrednictwem Ducha Bożego i ducha ludzkiego

      Proces jednoczenia substancji duchowej człowieka z substancją Boską realizowany w historii doczesnej

      Odrzucenie istnienia substancji duchowej w nurcie myślenia panteistycznego, rozpowszechniającego się coraz bardziej

   Życie Boga Trójjedynego źródłem dynamizmu substancji duchowej człowieka

      Dusza ludzka przenikana łaską

      Przenikanie duszy przez Osoby Boskie

 

Rozdział IV - Działanie duszy ożywianej przez moc Bożą w realiach doczesności

   Dusza rozwija się

      Autokreacja

      Droga duszy ludzkiej ku Bogu

      Środowisko historyczno-materialne rozwoju duchowego

      Wpływ kultury na doskonałość duszy

   Poznawanie sposobem działania duszy

      Poznanie Boga

      Poznanie ludzi

      Przednaukowe i naukowe poznanie świata

      Poznanie siebie

      Poznanie eschatologiczne

   Twórczość cechą charakterystyczną duszy ludzkiej

      Tworzenie relacji duszy ludzkiej z Bogiem

      Dusza motorem tworzenia relacji człowieka ze społeczeństwem

      Upadki i wzloty duszy tworzącej dzieje ludzkości

   Oczyszczenie i uświęcenie duszy ludzkiej

      Kontekst społeczny duchowego rozwoju jednostki

      Przedmiot oczyszczenia duchowego: substancja duchowa i energia duchowa człowieka

      Źródło wzrostu duchowego: Bóg i współpraca duchowa człowieka z Bogiem

   Dążenie duszy ludzkiej do Boskości

      Droga religii i filozofii

      Substancjalna więź duszy ludzkiej z Bogiem

      Aspekt społeczny dążenia duszy ludzkiej do Boga

 

Rodział V - Dusza ludzka po śmierci

   Nieśmiertelność duszy

      Nieśmiertelność duszy połączona z nieśmiertelnością ciała

      Nieśmiertelność darem Bożym

   Dusza po śmierci oddzielona od ciała

      Zalążek niebiańskiej jakości duszy ludzkiej

      Powiązanie duszy z ciałem po śmierci

      Kontekst antropologiczny hipotezy zmartwychwstania w momencie śmierci

      Relacja duszy po śmierci z doczesnością

      Oddzielenie duszy od ciała po śmierci

   Dusza Jezusa ożywia ciało

      Dusza Jezusa istnieje

      Dusza Jezusa w zjednoczeniu z ciałem

      Relacja duszy Jezusowej po śmierci z Osobami Boskimi oraz innymi osobami

 

Zakończenie

Bibliografia

 

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line