Powołania

O. Piotr Liszka CMF - Duch Święty, który od Ojca (i Syna) pochodzi

 

Wydawnictwo: Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2000

Ilość stron: 338

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

 

Rozdział I - Funkcjonowanie w teologii terminu pochodzenie

   Terminologia

      Procesy w Bogu

      Pochodzenia trynitarne

   Charakterystyka pochodzenia wewnątrztrynitarnego

   Pole semantyczne terminu pochodzenie

   Modele pochodzenia Ducha Świętego w Tradycji zachodniej

      Model psychologiczny

      Model ontologiczny

      Model personalistyczny

   Ilość pochodzeń

      Dwa pochodzenia

         Pochodzenie pierwsze

         Pochodzenie drugie

   Jedno pochodzenie Ducha Świętego - od Ojca (ekporeusis)

 

ROZDZIAŁ II - Pochodzenie Ducha Świętego w Tradycji zachodniej

   Pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna (filioque)

   Pochodzenie Ducha Świętego od Syna

   Schemat Spirituque

 

ROZDZIAŁ III - Pochodzenie Ducha Świętego według Tradycji wschodniej

   Stosowanie terminu ekporeusis oraz słów od niego pochodzących

      Uwagi ogólne

      Ważność terminu ekporeusis w teologii prawosławnej

      Recepcja wschodniego terminu ekporeusis w teologii zachodniej

      Biblijna interpretacja pochodzenia

   Pochodzenie Ducha Świętego od Ojca

   Pochodzenie Ducha Świętego - od Ojca przez Syna

   Konstytuowanie Osoby Ducha Świętego przez ekporeusis

 

ROZDZIAŁ IV - Bóg Ojciec - tchnący Ducha Świętego

   Tchnienie Ducha Świętego

      Znaczenie słowa tchnienie

      Obraz pierwszej Osoby Trójcy Świętej w kontekście tchnienia czynnego: Ducha Świętego przez Ojca i Syna

   Duch Święty - Owoc tchnienia

      Dwa źródła Ducha Świętego (źródło „podwójne")

      Jedno źródło Ducha Świętego - Ojciec

   Tajemnica Ojca w kontekście tchnienia Ducha Świętego

      Bóg Ojciec jako przyczyna Ducha Świętego

      Źródło pierwotne Ducha Świętego

   Tchnienie Ducha Bożego w ekonomii zbawczej

      Tchnienie Boga w dziele stworzenia świata i ludzi

      Tchnienie Ducha Bożego w dziele zbawienia

      Wylanie Ducha Świętego w zbawczym planie zbawienia jako owoc tchnienia

 

ROZDZIAŁ V - Pochodzenie Ducha Świętego w modelach trynitarnych

   Modele trynitarne. Zarys ogólny

      Modele triadyczne w przyrodzie i w ludzkim myśleniu

      Dwa modele podstawowe teologii trynitarnej

      Wartość modeli wschodnich

      Wartość modeli zachodnich. Trójca antropologiczna w nurcie łacińskim - scholastycznym

   Wielość diagramów trynitarnych wewnątrz dwóch wielkich modeli klasycznych wyznaczonych przez Tradycję grecką i łacińską

      Diagram linearny - graficzna reprezentacja modeli wschodnich

      Diagram trójkątny trynitologii zachodniej

      Odmiany „esencjalne" i „personalne" diagramów trójkątnych

      Diagramy modeli „personalistycznych"

   Schematy pochodzenia Ducha Świętego w kontekście modeli trynitarnych według klasyfikacji, której autorem jest Ksawery Pikaza oraz ich konsekwencje w teologii

      Modele podstawowe

         Model historyczno-zbawczy, uniwersalny, starożytny

         Model unitarno-immanentny

      Schematy pochodzenia Ducha Świętego w modelach klasycznych

         Model ontologiczny

            Model Dionizego Pseudoaeropagity

            Model Maksyma Wyznawcy

            Model Grzegorza Palamasa

         Model antropologiczny

            Antropologiczne modele św. Augustyna

            Model św. Anzelma

         Model wspólnotowy, którego autorem jest Ryszard od św. Wiktora

         Model św. Tomasza z Akwinu

         Model racjonalny (Duch Absolutny)

      Modele dwudziestego wieku

         Model subiektywny - Barth i Rahner

         Modele trynitarne według Bruno Forte

         Modele Leonardo Boffa (dopełnienie modelu B. Forte)

         Model trynitarny hiszpańskiego filozofa Ksawerego Zubiriego

   Modele trynitarne w ujęciu Cz. S. Bartnika, (modele eksplikacyjne Trójcy)

      Model językowy

      Modele pomocnicze

   Schematy pneumatologiczne

      Schematy pneumatologiczne dostrzegane przez X. Pikazę w dwudziestowiecznych modelach trynitarnych

      Duch jako jednoczące pole miłości (schemat J. Bolewskiego SJ)

      Schematy pochodzenia Ducha Świętego według Cz. S. Bartnika

 

ROZDZIAŁ VI - Znaczenie Maryi w trynitologii w kontekście pochodzenia Ducha Świętego

   Znaczenie Maryi w traktacie o Bogu w Trójcy jedynym

      Zarys historyczny problematyki

         Pismo Święte

            Ewangelia św. Marka

         Patrologia

         Średniowiecze

         Nowożytność

         Sobór Watykański II

         Po Soborze Watykańskim II

      Próba systematyzacji mariologii trynitarnej

         Relacja Maryi z Bogiem Ojcem. Maryja i działalność stwórcza Boga: Ojcostwo i Macierzyństwo

         Maryja i działanie odkupieńcze Boga - Syna: macierzyństwo przemienione

         Maryja i działalność animacyjna Ducha Świętego: macierzyństwo wspólnotowe

         Mariologia eklezjotypiczna w kontekście trynitarnym

      Końcowe lata drugiego tysiąclecia

   Trójca Święta w mariologii

      Potrzeba powiązania mariologii z trynitologią

      Niepokalane Poczęcie

      Świętość Maryi

         Świętość macierzyństwa Maryi według R. Laurentina

         Świętość Maryi według J. M. C. Garcia Paredes

         Świętość Maryi według J. Bolewskiego SJ

      Powiązanie mariologii z trynitologią w Tradycji wschodniej

         W teologii prawosławnej

         W liturgii wschodniej

      Powiązanie mariologii z trynitologią w teologii zachodniej

      Trójca Święta i Maryja w nauczaniu Jana Pawła II

   Rola Maryi w świetle współczesnych teologicznych modeli trynitarnych

   Maryja źródłem uświęcenia

      Maryja uświęcana przez Ducha Świętego

      Wzrost świętości w życiu Maryi

 

Słowo końcowe

Indeks rzeczowy

 

©2023 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line